Špičák

Zapomenutými cestami Šumavy

Geopark

V roce 2016 vznikl Geopark Královská Šumava jako projekt místního spolku Českého svazu ochránců přírody Rejštejn. Cílem geoparku je prezentace území, iniciace obnovy identity místních obyvatel, koordinace rozvojových projektů „odspoda", a to vše s využitím znalostí území od jeho geologického podloží, geomorfologie, vodstva, přírodního prostředí a historie osídlení i obživy místních lidí.

Umístění sídla geoparku právě do Rejštejna má více důvodů. Nejde jen o do češtiny přeložený název tohoto původně královského horního města, ale i jeho polohu na soutoku dvou zlatonosných řek, na vstupu do jejich nádherných hlubokých údolí s historií královského zlatorudného revíru.

Geobod Špičák

V obklopení maloplošnými i velkoplošnými chráněnými územími  (CHKO a NP Šumava) je Železnorudsko unikátní krajinou netknuté přírody i rozmanité historie s četnými nejen geomorfologickými „nej".

Geologie

Na Železnorudsku se setkává prastará geologická platforma moldanubika s o trochu mladším moldanubickým plutonem. Na Šumavě typická velmi stará skladba rula a pararula, je tak obohacena o svory a několik rudných nerostů. Jak název městečka napovídá, setkat se zde můžeme s rudou železa, ale také se zlatými ložisky v křemenných žilách.

Geomorfologie

Železnorudská hornatina je jednou z nejobsáhlejších kapitol šumavské glaciální činnosti, která vrcholila při ústupu poslední doby ledové. Zanechala zde nejstrmější šumavské svahy, vysoké vrcholy, z nichž dohlédneme až na geologicky mladší Alpy, největší česká ledovcová jezera, slatě, četná údolí, či suťová pole.

Hydrologie

Lokalita Železnorudska je významná také svým rozvodím. Díky tokům Úhlavy a Řezné je tato oblast, ale i významná část České republiky, rozdělena hned na dvě evropská úmoří. Nachází se zde také nejvyšší šumavský vodopád a v neposlední řadě také nejhlubší a největší ledovcové jezero.

Železnorudské klima

Železnorudská krajina je unikátní také svým podnebím. Vládne zde totiž tzv. subatlantské klima vyznačující se mírnějšími zimami i léty a vyšší vzdušnou vlhkostí. Tím se odlišuje Železnorudsko a západní část Šumavy od zbytku území na jižní části Šumavy, které vládne  trochu radikálnější a sušší vnitrozemské klima.

Pralesy i luční kvítí

Díky svému převýšení se na Železnorudsku setkáváme se všemi šumavskými lesními pásmy od květnatých bučin, přes smíšený horský les, až po původní porosty horských smrčin. Ty se tu a tam nerušeně  vyvíjejí v některých oblastech nad 1100 m n. m. po tisíciletích bez lidského zásahu. To z nich činí skutečné pralesy. Naopak lidská činnost zde vytvořila řadu luk a pastvin, které zde umožňují prosperovat řadě vzácných druhů rostlin a hmyzu a jedná se tak o ten vzácný případ, kdy člověk přispěl k žádoucí biodiverzitě krajiny.

Zvířata a jejich ochrana

Ani fauna svou bohatostí nezaostává. Kromě vzácného datlíka tříprstého zde můžete potkat několik druhů z řad navrátilců, které člověk v minulosti vyhubil. Je jím například rys ostrovid, či bobr evropský. Železná Ruda patří do tzv. Ptačí oblasti  Šumavai díky výskytu krkavce velkého, či čápa černého. Netopýr severní patří rovněž mezi zdejší vzácné klenoty, stejně jako populace tetřeva hlušce a tetřívka obecného.

O lidech

Nerostné bohatství zdejšího podloží přimělo horníky a hutníky v 16. století založit poblíž dnešního městečka hornickou osadu. Posléze se také rozvinula poblíž Sklářského potoka výroba skla, avšak pro své strmé svahy a velkolepou železniční stavbou Špičáckého tunelu z druhé poloviny 19. století, se poměrně brzy rozmohl na Železnorudsku turistický zájem. Důvodem nebyly jen oblíbené zimní sporty, které na Železnorudsku mají staletou tradici. Zdejší krásy přírody obdivoval již Jan Neruda, Eliška Krásnohorská, či Josef Váchal.

Nabídka komentovaných geotoulek

Vydejte se s vyškoleným průvodcem na dobrodružné výpravy za poznáním zdejšího přírodního bohatství.

Doporučené vybavení: vhodná outdoorová obuv a oblečení

Občerstvení: v ceně (na konci výletu)

Info:

Čertovo jezero

(cca 7 km/ lehká/ doba trvání: cca 2,5 hodiny)

Výchozí bod: NGB Špičák

Doporučené vybavení: pevná obuv a oblečení pro pohyb v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.

V ceně vstupenky: DVD Život na Šumavě


Objednejte si výpravu

Černé jezero

(cca 8 km/ středně náročná/ doba trvání: cca 3 hodiny)

Výchozí bod: NGB Špičák

Doporučené vybavení: pevná obuv a oblečení pro pohyb v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.

V ceně vstupenky: DVD Život na Šumavě.

Objednejte si výpravu